با استفاده از این موبایل والدین می توانند از موقعیت فرزند خود مطلع شوند.

قیمت : حدود ۵۰ دلار