آقای حسینی رباتی رو به من معرفی کردن که زیاد نمی خوام در موردش چیزی بنویسم. 

این لینک رو ببینید