این ربات که ساخت کشور ژاپن است Murata Boy نام دارد. وزن این ربات ۵ کیلوگرم است و در هر ثانیه ۷۶ سانتی متر را طی میکند. قد ربات نیز ۲۰ سانتی متر است.

مشکل ترین بخش طراحی چنین رباتی حفظ تعادل است. این ربات با استفاده از سنسورهای مخصوصی زاویه و سرعت را اندازه گیری می کند و سپس در مورد چگونگی حرکت تصمصیم می گیرد.